Post

ECHA, CLP, GHS, REACH - co one oznaczają

Wszyscy słyszymy te litery, ale czy wiemy dokładnie, co one oznaczają? Możemy mieć pewne pojęcie, więc oto podsumowanie.

GHS - Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów

Obecny system, CHIP (Chemical Hazard Information and Packaging for Supply) Law, ustanowiony przez Dyrektywę o substancjach niebezpiecznych (DSD) i Dyrektywę o preparatach niebezpiecznych (DPD), z którym wiele firm chemicznych będzie zaznajomionych, jest obecnie zastępowany przez GHS ustanowiony przez bezpośrednio działające europejskie rozporządzenie CLP.

CLP - Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie

Rozporządzenie CLP weszło w życie w styczniu 2009 r., a wprowadzona przez nie metoda klasyfikacji i oznakowania chemikaliów oparta jest na Globalnie Zharmonizowanym Systemie (GHS) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rozporządzenie CLP zapewnia, że zagrożenia stwarzane przez chemikalia są w jasny sposób przekazywane pracownikom i konsumentom w Unii Europejskiej poprzez klasyfikację i oznakowanie chemikaliów. Rozporządzenie zastępuje z czasem dwa poprzednie akty prawne: dyrektywę o substancjach niebezpiecznych i dyrektywę o preparatach niebezpiecznych. Okres przejściowy trwa do 2015 roku.

chemikalia

Przed wprowadzeniem chemikaliów na rynek przemysł musi określić potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzkiego i środowiska związane z takimi substancjami i mieszaninami, klasyfikując je zgodnie z rozpoznanymi zagrożeniami. Niebezpieczne chemikalia muszą być również oznakowane zgodnie ze znormalizowanym systemem, tak aby pracownicy i konsumenci wiedzieli o ich skutkach, zanim się z nimi zetkną.

Dzięki temu procesowi informacje o zagrożeniach związanych z chemikaliami są przekazywane za pomocą standardowych stwierdzeń i piktogramów na etykietach i w kartach charakterystyki. Na przykład, gdy dostawca zidentyfikuje substancję jako "toksyczność ostra kategorii 1 (doustna)", etykieta będzie zawierała zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia "śmiertelne w przypadku połknięcia", słowo "Niebezpieczeństwo" oraz piktogram z czaszką i kośćmi krzyżowymi.

REACH - rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i ograniczenia w zakresie chemikaliów

REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Weszło ono w życie 1 czerwca 2007 roku i zastąpiło szereg europejskich dyrektyw i rozporządzeń jednym systemem.

REACH ma kilka celów: Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed stosowaniem chemikaliów. Uczynienie osób wprowadzających chemikalia na rynek (producentów i importerów odpowiedzialnymi za zrozumienie i zarządzanie ryzykiem związanym z ich stosowaniem). Umożliwienie swobodnego przepływu substancji na rynku UE. Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przemysłu chemicznego UE. Promowanie stosowania alternatywnych metod oceny niebezpiecznych właściwości substancji, np. ilościowych zależności struktura-aktywność (QSAR) i read across.

Przeczytaj więcej na: http://pomoc-chemiczna.pl